Wygrywaj w konkursie najnowsze maski ResMed
do leczenia bezdechu.

Napisz pracę konkursową na temat: „Aparat CPAP – czego oczekiwać w pierwszych dniach terapii?”


Trzy wygrane w każdym miesiącu trwania konkursu

Jeśli zakupiłeś aparat CPAP ResMed u autoryzowanego dystrybutora w ciągu ostatnich 7 dni:

1. Wejdź na stronę o aplikacji „myAir”


i zarejestruj w aplikacji swój nowy apart CPAP firmy ResMed

2. zgłoś swoje uczestnictwo w konkursie wypełniając formularz poniżej lub pobierz pdf z formularzem, wypełnij i prześlij do nas na adres: ResMed Polska sp. z o.o. ul. Pokorna 2/U18A, 00-199 Warszawa

3. Wpisz pracę na temat:
„Aparat CPAP – czego oczekiwać w pierwszych dniach terapii?”
w okienku poniżej.

Formularz zgłoszeniowy

Zapoznałem się i akceptujęWyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym wykorzystywanie, przez ResMed Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pokorna 2 lok. U18A, 00-199 Warszawa, (dalej „ResMed”) moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, nr telefonu w celach marketingu produktów i usług ResMed, pozostałych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej ResMed w kraju i zagranicą, oraz w celu prowadzenia badań rynkowych, w tym statystycznych, związanych z działalnością gospodarczą w/w podmiotów, a w związku z powyższym, na udostępnianie przez ResMed moich danych osobowych pozostałym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej ResMed w kraju i za granicą, oraz przedsiębiorstwom usługowo przetwarzającym dane osobowe na zlecenie i na rzecz ResMed lub spółek z grupy. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do w/w danych osobowych, prawo żądania wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia tych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowej dotyczącej ResMed Polska sp. z o.o., pozostałych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej ResMed w kraju i zagranicą, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

KONKURS - Aparat CPAP – czego oczekiwać w pierwszych dniach terapii?

 1.  Pan Andrzej:
  Poszukiwałem aparatu do polepszenia mojego snu. Firma, która mi poleciła ten aparat, umożliwiła mi go najpierw wypróbować. Byłem mile zaskoczony jego pracą. Był cichy. Obok mnie śpi żona, która w nocy nie słyszała pracy aparatu. Zakupiłem aparat i dzisiaj spałem z nim pierwszą noc. Wstałem wypoczęty, przespałem całą noc. Polecam ten aparat. Teraz dopiero wiem co znaczy wstać rano wypoczętym i bez dosypiania w dzień.
 2. Pani Małgorzata: 
  Mam za sobą pierwsze noce z aparatem CPAP ResMed. Pozytywnie zaskoczył mnie efekt natychmiastowej poprawy parametrów spania. Już od pierwszego założenia maski przestałam chrapać! Od kiedy używam aparatu, ani razu nie zerwałam się ze spania z powodu podduszenia, co wcześniej zdarzało mi się nawet 5 razy na noc. Kolejny efekt zauważalny od razu, to rekordowe jak na mnie wydłużenie fazy snu głębokiego, co procentuje witalnością następnego dnia. Uczucie towarzyszące mi po włączeniu aparatu to: oddech pełną piersią. Od lat tak świetnie mi się nie oddychało, zwłaszcza przez nos z powodu krzywej przegrody nosowej. A o poranku uczucie wyspania, relaksu i pełni sił. Dopiero po rozpoczęciu leczenia doceniam wszystkie pozytywne aspekty spania z aparatem CPAP. Wiadomo, że każda terapia wymaga przyzwyczajenia, pokonania wątpliwości i lęków związanych z nowymi rozwiązaniami, ale z całego serca mówię: warto! Warto, bo czeka na nas inna jakość życia!
 3. Pan Tomasz
  Moje pierwsze odczucia po użyciu aparatu CPAP były naprawdę rewelacyjne. Przed pierwszym użyciem miałem obawy. Czy aparat nie jest aby zbyt głośny? Czy będę mógł z nim zasnąć? Kiedy jednak założyłem maskę i włączyłem aparat, nie wiedziałem kiedy i już spałem. Obudziłem się wypoczęty i z uwagi na nawilżacz w aparacie moje usta i nos były nawilżone i nie czułem już suchego dyskomfortu. Moje oczy nie były już zaczerwienione ale co najważniejsze miałem piękny sen, który zapamiętałem i to była oznaka, że nareszcie się wyspałem.nie słyszała pracy aparatu. Zakupiłem aparat i dzisiaj spałem z nim pierwszą noc. Wstałem wypoczęty, przespałem całą noc. Polecam ten aparat .Teraz dopiero wiem co znaczy wstać rano wypoczętym i bez dosypiania w dzień.

„Aparat CPAP – czego oczekiwać w pierwszych dniach terapii?”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej: „Regulamin”), określa warunki oraz zasady uczestnictwa w konkursie dedykowanym użytkownikom serwisu myAir „Aparat CPAP – czego oczekiwać w pierwszych dniach terapii?” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest ResMed Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pokorna 2/U18A, 00-199 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000398211, REGON: 14583938000000, NIP: 5272667838, kapitał zakładowy: 50 500,00 zł (dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs ma charakter zamknięty. Kierowany jest do osób fizycznych, które w związku z zakupem produktu Organizatora z serii AirSense 10 i AirCurve 10, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: „Produkt”, „Produkty”) utworzą konto na stronie https://myair.resmed.eu (dalej: „myAir”) i spełnią warunki wskazane w niniejszym Regulaminie.
 4. Czas trwania Konkursu ustala się na okres od 01.09.2017 do 30.06.2019.

§ 2

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która w momencie dokonania zgłoszenia do Konkursu posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz która dokonała zgłoszenia do Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów i pracownicy Organizatora, jak również ich osoby najbliższe – tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub faktycznym pożyciu.
 3. Warunkami udziału w Konkursie są:
  1. utworzenie konta użytkownika w serwisie myAir;
  2. zarejestrowanie Produktu w serwisie myAir;
  3. wypełnienie na stronie www.zdrowysen.info i przesłanie Organizatorowi formularza zgłoszenia do Konkursu;
  4. przygotowanie na stronie www.zdrowysen.info i przesłanie Organizatorowi pracy pisemnej, o której mowa poniżej.
  5. Uczestnik, aby spełnić warunek, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. a musi utworzyć konto użytkownika w serwisie myAir w czasie trwania Konkursu, w ciągu tygodnia od dnia zakupu Produktu.
  6. Uczestnik, aby spełnić warunek, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. b, dokonuje rejestracji swojego Produktu w serwisie myAir zgodnie z instrukcją dostępną w serwisie.
  7. Uczestnik, aby spełnić warunek, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. c, wypełnia formularz zgłoszenia do Konkursu na stronie www.zdrowysen.info (dalej: „Formularz”). W Formularzu Uczestnik wskazuje wszystkie wymagane dane oraz udziela niezbędnych zgód. Wypełnienie i przesłanie przez stronę www.zdrowysen.info Organizatorowi Konkursu Formularza jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
  8. Aby spełnić warunek, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d, Uczestnik tworzy na stronie www.zdrowysen.info i przesyła Organizatorowi w okresie trwania Konkursu samodzielnie stworzoną pracę pisemną na temat: „Aparat CPAP – czego oczekiwać w pierwszych dniach terapii?” Przesłanie Organizatorowi Utworu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora majątkowych praw autorskich do Utworu zgodnie z Regulaminem.
  9. Uczestnik może być zdyskwalifikowany decyzją Organizatora na każdym etapie Konkursu oraz po jego zakończeniu. Dyskwalifikacja Uczestnika oznacza brak możliwości udziału w Konkursie oraz utratę prawa do Nagrody. Podstawą dyskwalifikacji Uczestnika jest w szczególności:
   1. przesłanie na Konkurs Utworu, który został wcześniej w jakikolwiek sposób rozpowszechniony, np. na portalu społecznościowym Uczestnika;
   2. przesłanie Utworu, który zawiera dane niezgodne z Regulaminem;
   3. naruszenie przez Uczestnika innych postanowień Regulaminu;
   4. przesłanie Utworu, który zawiera treści niezgodne z prawem, w tym treści obraźliwe lub treści, które są objęte prawami autorskimi osób trzecich;
   5. dyskredytowanie produktów konkurencyjnych względem Produktu, w szczególności zaś dopuszczenie się jakichkolwiek zachowań noszących znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
   6. naruszenie przez Uczestnika innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów.
   7. W razie dyskwalifikacji Uczestnika po przyznaniu mu Nagrody, na Uczestniku ciąży obowiązek zwrotu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od Organizatora o dyskwalifikacji Nagrody otrzymanej w Konkursie.
   8. Decyzja Organizatora o dyskwalifikacji jest wiążąca i ostateczna.
   9. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika na jego miejsce wchodzi Uczestnik zajmujący kolejne miejsce w Konkursie, lub miejsce Uczestnika zdyskwalifikowanego pozostaje nieobjęte decyzją Organizatora.

§ 3

UTWÓR

 1. Jeden uczestnik Konkursu może przesłać Organizatorowi tylko jeden Utwór.
 2. Objętość Utworu nie może przekraczać 200 słów.
 3. Utwór nie może zawierać treści lub formy obraźliwej lub godzącej w dobre imię, naruszać prawa osób trzecich, oraz zawierać treści reklamowych.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie i przesłanie Utworu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że zgłoszony Utwór będzie całkowicie oryginalny, Uczestnikowi przysługuje w stosunku do tego Utworu pełnia praw autorskich i Utwór nie będzie zawierać żadnych zapożyczeń z innych utworów, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Organizatora z tego tytułu. Ponadto Uczestnik potwierdza, że jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Uczestnika, pozostające w związku z niniejszym Konkursem, nie naruszyło i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. Uczestnik poprzez przesłanie Utworu przenosi na Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych ani terytorialnych, nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do Utworu, wraz z prawem dalszego przenoszenia praw autorskich, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w szczególności zaś poprzez umieszczanie Utworu na stronach internetowych i mediach społecznościowych oraz w innych materiałach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
  4. Prawo określone w ustępie powyżej obejmuje również prawo do wykonywania praw zależnych do Utworu, w szczególności do przeróbki, przekształcenia lub adaptacji całości lub części Utworu.
  5. Uczestnik nieodwołalnie zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich, w tym w szczególności uprawnień związanych z integralnością Utworu oraz nadzorem autorskim nad korzystaniem z Utworu, za wyjątkiem uprawnień do oznaczania Utworu imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
  6. Utwory muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby Konkursu.

 

§ 4

KOMISJA KONKURSOWA I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa, w skład której wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora.
 2. Komisja wybierze raz w miesiącu, na koniec miesiąca 3 Uczestników, spełniających warunki wskazane w Regulaminie, których Utwory uzna za najciekawsze, najbardziej kreatywne, inspirujące i motywujące do kontynuowania terapii zaburzeń snu.
 3. Lista nagrodzonych Uczestników zostanie zamieszczona na stronie www.zdrowysen.info oraz na oficjalnym profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook. Nagrodzeni Uczestnicy dostaną informację o wynikach Konkursu na adres mailowy wskazany w Formularzu.

 

§ 5

NAGRODY

 1. Wybrani przez komisję konkursową Uczestnicy będą uprawnieni do otrzymania nagrody w postaci dowolnie wybranej przez Uczestnika, pasującej do Produktu, z którego korzysta, maski dostępnej w aktualnej ofercie Organizatora o wartości maksymalnie 630 zł (dalej: „Nagroda”). Utwory nagrodzonych Uczestników zostaną także opublikowane na oficjalnym profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.
 2. W żadnym wypadku Uczestnik nie może żądać wypłacenia mu równowartości Nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego. Nie przysługuje mu również prawo wymiany Nagrody na jakąkolwiek inną.
 3. Warunkiem uzyskania Nagrody przez Uczestnika jest poinformowanie Organizatora na adres e-mail myair@resmed.pl o wybranej przez siebie Nagrodzie oraz adresie, na który Nagroda ma być wysłana w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji mailowej od Organizatora o decyzji komisji konkursowej.
 4. Organizator wyśle Nagrody Uczestnikom do ich odbioru w terminie do 5 dni od otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 3 powyżej.
 5. W przypadku braku dostępności wybranej przez Uczestnika maski, Organizator poinformuje Uczestnika o możliwości wyboru innej Nagrody. Ustęp 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadkach nie objętych zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną wybranym przez komisję konkursową Uczestnikom, która to nagroda zostanie pobrana od Uczestników z przeznaczeniem na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości Nagrody.
 7. W przypadku o którym mowa w ust. 6 powyżej, od łącznej wartości nagrody obejmującej wartość Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, zostanie naliczona kwota zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie potrącona od przez Organizatora i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

§ 6

DANE OSOBOWE

 1. Poprzez zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, w szczególności komisję konkursową jego danych osobowych zawartych w Formularzu w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności zaś w celu obsługi uczestnictwa, wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 2. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a ich administratorem będzie Organizator (dane Organizatora powyżej).
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 

§ 7

REKLAMACJE

 1. Uczestnik, w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni po jego zakończeniu, może składać reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu na piśmie na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres: myair@resmed.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji złożonych z naruszeniem ww. terminu.
 2. Reklamacja musi zawierać co najmniej imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, a także opis i powód złożenia reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowej reklamacji. Decyzja Organizatora dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania Programu na stronie internetowej www.zdrowysen.info lub bezpośrednio u Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem poinformowania o tym Uczestników, najpóźniej w chwili wejścia w życie zmian.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedterminowego zakończenia Konkursu bez podania przyczyny.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy czynności wykonywane przez niego w związku z Konkursem naruszać będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne i komunikacyjne, bądź jakikolwiek inne problemy, wpływające na ostateczne wyniki Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające lub utrudniające Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub utratę przesłanych danych z przyczyn leżących po stronie dostawcy usług telekomunikacyjnych, jak również za skutki podania przez uczestnika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Organizatora z Uczestnikiem.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o grach hazardowych. Nie ma on również na celu jakiegokolwiek nieprawidłowego wpływu na przyszłe decyzje zakupowe Uczestników.

 

Załącznik:

 1. Lista Produktów objęta Konkursem;

 

Załącznik nr 1

 

Lista produktów objęta Konkursem:

 

- AirFit F20

- AirFit F20 for Her

- AirFit N20

- AirFit N20 for Her

- AirFit P10

- AirFit P10 for Her

- Mirage Fx

- Mirage Quattro Air

Czy mam bezdech senny?
Wykonaj test

Wykonaj test i dowiedz się, czy
masz objawy Bezdechu Sennego

Przejdź do testu >>
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się
z nami

Zobacz dane kontaktowe >>